Khutbah Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari Berbahasa Sunda Pegon Zaman Jepang

Page Visited: 17
Read Time:5 Minute, 23 Second

Khutbah Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari Berbahasa Sunda Pegon Zaman Jepang

Berikut ini ialah penggalan khutbah Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari dalam versi terjemahan bahasa Sunda aksara Arab (Sunda Pegon) yang termuat dalam majalah al-Syu’lah edisi 1 Rajab 1363 Hijriah (bersesuaian dengan 1 Juli tahun Jepang 2604 atau tahun Masehi 1944), nomor 5 tahun 1.


Majalah al-Syu’lah ialah majalah berbahasa Sunda Pegon yang terbit pada zaman pendudukan Jepang yang penerbitannya dikeluarkan oleh “Gunseikanbu Shumubu” (Departemen Agama Pemerintahan Balatentara Jepang). Di halaman terakhir majalah, Ada Penjelasan pencetaknya ialah Gun-Kanetsu-Han yang beralamat di Pemandangan, Jakarta.


Khutbah KH Hasyim Asy’ari dalam bahasa Sunda Pegon ini termuat secara komprehensif dalam 3 lembar halaman (hal. 16-18). Tertulis dalam pembukaan khutbah:

بيانتارانا سسفوه اݢوڠ مشيومي

كيائي الحج هاشم أشعري دينا فاتمؤن علما دي ساكولياه/ جاوا تڠاه تڠݢل 25 جوني 2604 دي سؤلؤ


(Biantarana sesepuh agung Masyumi// Kiyai Haji Hasyim Asy’ari dina patemon ulama di sakawilayah/ Jawa Tengah tanggal 25 Juni 2604 di Solo [Khutbah sesepuh besar Masyumi Kiyai Haji Hasyim Asy’ari dalam pertemuan ulama seluruh wilayah Jawa Tengah tanggal 25 Juni 22604 di Solo])


sesudah membuka dengan basmalah, hamdalah dan shalawat dalam bahasa Arab, Hadratussyekh lalu menjelaskan dalam bahasa Sunda:

كلايان أسمانا الله انو ميكا اسيه سرتا ميكاڽاءه. سݢال فوجي ايت كاݢوڠان الله ݢوستي نو موربيڠ عالم. رحمة جڠ كابݢجاءن كاجوڠ جوڠان اورڠ نبي اݢوڠ محمد صلى الله عليه وسلم جڠ كاساكابيه كولاورݢانا سرتا كا فارا صحابة نا


(Kalayan asmana Allah anu mikaasih sarta mikanyaah. Sagala puji eta kagungan Allah Gusti nu murbeng alam. Rahmat jeung kabagjaan ka jungjungan urang Nabi agung Muhammad SAW jeung sakabeh kulawargana sarta ka para sahabatna [Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji milik Allah yang menguasai alam raya. Rahmat dan kebahagiaan tercurah untuk jungjungan kita Nabi agung Muhammad SAW beserta semua keluarga dan para sahabatnya])

BACA JUGA :   Majelis Zikir Ratibul Haddad Jember Garap Pemberdayaan Ekonomi Ummat

سيم كوريڠ ڽڠݢاكن كافارا جوراݢان سادايا شوكور سرتا اوچافان ويلوجڠ سومفيڠ تينا كاساتياءن فارا جوراݢان نو فارنتوس سامي كرسا ڠابولكن أونداڠان فيكن ڠاهاضيران ايئي فاتمون


(Sim kuring nyanggakeun ka para juragan sadaya syukur sarta ujaran wilujeng sumping tina kasatiaan para juragan nu parantos sami kersa ngabulkeun ondangan pikeun ngahadiran ieu patemon [Saya menghaturkan kepada para tuan semua rasa syukur (terima kasih) dan ucapan selamat datang atas kesetiaan para tuan yang sudah berkenan memenuhi undangan guna menghadiri pertemuan ini])


Saya menemui majalah al-Syu’lah edisi nomor 5 tahun 1 di rumah Ajengan Ahmad Muhibbuddin, Famili pengasuh pesantren Nurul Fata, Cikondang, Sukabumi.

 

* * * * *

Teks khutbah berbahasa Sunda di atas sebenarnya ialah terjemahan dari teks asli yang ditulis dalam bahasa Arab dan disampaikan dalam rapat perjumpaan para ulama Jawa Tengah yang diselenggarakan di kota Solo pada 25 Juni 1944. Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari menyampaikan khutbah tersebut dalam kapasitasnya selaku pucuk pimpinan tertinggi ummat Muslim Indonesia.


Teks asli berbahasa Arab khutbah di atas dimuat dalam majalah Soeara Moeslimin Indonesia edisi Rajab 1363 Hijriah (Juli tahun Jepang 2604 atau 1944 tahun Masehi). Soeara Moeslimin Indonesia ialah majalah berbahasa Melayu-Indonesia beraksara Latin (di dalamnya Ada sisipan bahasa Jepang dan bahasa Arab) yang diterbitkan oleh Madjelis Sjoero Moeslimin Indonesia (Masjoemi).


Dalam majalah Soeara Moeslimin Indonesia, pidato asli berbahasa Arab Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari tersebut termuat secara komprehensif dalam 2 halaman (hal 2-3). Tertulis penggalan 3 paragraf ke-1 pidato tersebut:

BACA JUGA :   Siasat Abu Nawas Keluar dari Hukuman Raja

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

أيها الاخوان العلماء الكرام

أرفع الى حضراتكم جميل الشكر وأطيب التهاني على تلبيتكم الدعوة لحضور هذا الاجتماع. وما دفعكم الى الحضور هنا الا الرغبة الأكيدة للعمل المجدي مع الحكومة العسكرية والارادة القوية لرفع شأن الإسلام والاهتمام بأمر المسلمين كما أمرنا بذلك رسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم (صلعم).

اليوم يجتمع هنا (بمدينة صالو) علماء جاوا الوسطى كما اجتمع من قبل علماء جاوا الشرقية بمدينة سورابيا. ونسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا يكون لنا منه خير الدنيا وثواب الآخرة. آمين.

 


* * * * *


Kecuali khutbah berbahasa Sunda di atas, saya juga menemui tulisan Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari lainnya yang berbahasa Sunda (selaku terjemahan dari teks aslinya yang berbahasa Melayu). Tulisan tersebut termuat dalam majalah al-Mawaidz (Pangrojong Nahdlatoel Oelama Tasikmalaja)” edisi nomor 4 tahun 1933. Al-Mawaidz ialah sebuah majalah berbahasa Sunda yang diterbitkan oleh Bestuur (Cabang) Nahdlatul Ulama Tasikmalaya sejauh tahun 1933 sampai 1935.


Ialah Kang Ajengan Iip D. Yahya, penulis dan sejarawan Jawa Barat, yang sudah berbaik hati mengirimi saya tulisan KH Hasyim Asy’ari berbahasa Sunda dalam majalah Al-Mawaidz tersebut.


Tulisan Hadratusayekh KH Hasyim Asy’ari sebagaimana dimaksud di atas berisi surat tanggapan beliau seputar hukum membangun rumah fakir miskin dari harta zakat. Perkara “rumah miskin” ini sempat mencuat selaku polemik di Tasikmalaya pada waktu itu antara sesama ulama tradisionalis. Surat tersebut ditulis di Tebuireng, bertanggal 18 Agustus 1933 Masehi.


Tertulis dalam pengantar surat tulisan KH Hasyim Asy’ari yang dimaksud:

BACA JUGA :   Di Tengah Corona, Masjid Kampung Doakan Musibah Cepat Sirna


Dina Al-Mawaidz noe ti pajoen parantos didjawab patarosan tina hal Roemah Miskin noe bade ngadeg di oerang Tasik, noemoetkeun pamendak, kenging inchtiar di Tasik bae.

Barang nampi eta patarosan, redaksi henteu mertjantenkeun ka Oelama Nahdloh di Tasikmalaja bae, namoeng enggal njoehoenkeun timbanganana oelama-oelama noe ternama, parantos kasjohor di kalangan Islam Indonesia, sapertos: Kyai Hasjim bin Asj’ari, Rois Hoofsbestuur Nahdlatoel Oelama, adjengan di Teboe Ireng, Djombang; Kyai H. Ahmad Sanoesi Tanah Tinggi Batawi, biasa disebat Adjengan Tjantajan; Kyai Natadilaga Dawoean, Mantri Goeroe pangsioen.

Ieu di handap disanggakeun, satjeplasna timbanganana Adjengan Hasjim Asj’ari, noe geus kapertjanten djadi panoengtoen koe poeloeh-poeloeh reboe kaom Moeslimin henteu ratoes reboe oge”


(Dalam Al-Mawaidz edisi yang lalu, sudah dijawab pertanyaan perihal Rumah Miskin yang akan dibangun di Tasik. […?…]


Saat menerima pertanyaan terebut, redaksi tidak cuma mempercayakan jawabannya ke para ulama NU di Tasikmalaya saja, tetapi juga cepat meminta pertimbagan dari ulama-ulama yang ternama, yang telah masyhur di kalangan Islam Indonesia, seperti Kyai Hasyim Asy’ari Rois Hoofbestuur NU, seorang ajengan di Tebu Ireng [Jombang], juga ke KH Ahmad Sanusi Tanah Tinggi Batavia, yang biasa disebut Ajengan Cantayan [Sukabumi], juga ke Kyai Natadilaga di Dawuan [Cikampek, Karawang], seorang mantra guru pension


Di bawah ini dikemukakan sejelas-jelasnya pandangan Ajengan Hasyim Asy’ari, yang telah dipercaya jadi teladan oleh puluhan ribu kaum Muslim, kalau tidak oleh ratusan ribu). Wallahu A’lam.

Sukabumi, Kapit-Dzulkaedah 1441 Hijri/ Juli 2020 Masehi

Alfaqir A. Ginanjar Sya’ban

Khutbah Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari Berbahasa Sunda Pegon Zaman Jepang
Sumber: NU-Online

loading...

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *